HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEHORENDE BIJ DE STATUTEN VAN DE ‘TONEELGROEP VESSEM’

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
1. De vereniging ‘Toneelgroep Vessem’, hierna te noemen ‘vereniging’ is op 27 oktober 1961 opgericht en is gevestigd te Vessem.
2. Dit huishoudelijke reglement is van toepassing in samenhang met de statuten  van de vereniging zoals deze laatstelijk geheel opnieuw zijn vastgesteld bij notariële akte op ………………………………….

LEDEN
Artikel 2
1. De vereniging bestaat uit:
a. Leden, vanaf de leeftijd van 18 jaar
b. Jeugdleden, vanaf de leeftijd van 16 jaar
c. ereleden;
2. Van de jeugdleden maken ook deel uit pupillen, vanaf de leeftijd van 8 jaar
3. Iemand die lid wil worden meldt zich mondeling of schriftelijk aan bij het bestuur of een van de bestuursleden;
4. In een algemene vergadering wordt over toelating gestemd. De uitslag wordt schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld.

ANDERE PERSONEN DAN LEDEN
Artikel 3
1. Het bestuur kan personen tot de vereniging toelaten die geen lid behoeven te zijn, maar zich verdienstelijk maken bij de opbouw van het decor en andere werkzaamheden;
2. Het bestuur kan personen toelaten als gastspeler, die geen lid van de vereniging behoeven te zijn als dit voor de uitvoering noodzakelijk is;
3. De onder 2 bedoelde personen kunnen drie keer als zodanig functioneren en worden dan verondersteld lid van de vereniging te worden.

Artikel 4
1. Wanneer een lid van de vereniging wegens wanbetaling en/of wangedrag in beroep gaat bij de algemene vergadering zal binnen een maand door het bestuur een algemene vergadering worden uitgeschreven . De agenda zal verwijzen naar het onderwerp van de vergadering;
2. Het geschorste lid zal niet ter vergadering aanwezig zijn. De vergadering zal met gewone meerderheid van stemmen beslissen of het ontslag wordt gehandhaafd of dat de schorsing wordt opgeheven;
3. De uitslag zal zo spoedig mogelijk door het bestuur aan betrokkene worden meegedeeld onder opgave van de reden.

BESTUUR
Artikel 5
Het bestuur is belast met het uitleggen van de statuten en het huishoudelijke reglement. Het staat de belangen van de vereniging  steeds voor en beslist over alles waarin niet in het huishoudelijke reglement is voorzien, alles behoudens goedkeuring van de algemene vergadering.

DE VOORZITTER
Artikel 6
1. De voorzitter bepaalt de datum van de bestuursvergaderingen. Hij is daartoe verplicht indien twee bestuursleden dit wensen;
2. De voorzitter zorgt voor stipte naleving van de statuten en het huishoudelijke reglement. Hij leidt alle vergaderingen en stelt de agenda vast. Bij diens afwezigheid zal de vice-voorzitter hem vervangen of bij diens afwezigheid een der andere leden van het bestuur. De voorzitter heeft het recht discussies te sluiten wanneer naar zijn mening het te behandelen onderwerp voldoende is belicht;
3. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte;
4. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijkse bestuur. Het dagelijkse bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijkse bestuur deelt de besluiten ter bekrachtiging op de eerst volgende bestuursvergadering mede.

DE SECRETARIS
Artikel 7
1. De secretaris is belast met de dagelijkse correspondentie en is verplicht van alle uitgaande stukken kopie te bewaren;
2, Hij maakt de notulen van alle vergaderingen en en is belast met het bijhouden van de ledenlijst en schrijft tijdig de vergaderingen uit.

DE PENINGMEESTER
Artikel 8
1.De penningmeester beheert de gelden, zorgt voor het innen van de contributie en betaalt alle onkosten gemaakt door de vereniging;
2. De onkosten moeten gedekt zijn door een bewijs;
3. Hij richt een eenvoudige administratie in en doet in de jaarvergadering verslag van alle inkomsten en uitgaven namens de vereniging.

CONTRIBUTIE
Artikel 9
1. De contributie wordt vastgesteld tijdens de jaarvergadering met gewone meerderheid van stemmen;
2. De contributie voor de leden bedraagt (per 1 januari 2008)  €         per jaar en voor jeugdleden de helft. Pupillen betalen €  10.-- per jaar;
3. De contributie wordt nimmer terugbetaald.

Artikel 10
1. Voor elk te spelen stuk zal door het bestuur een deskundige worden aangezocht die belast zal worden met de regie;
2. De regisseur zal zo dikwijls dit wenselijk wordt geacht zijn adviezen meedelen aan het bestuur;
3. Het bestuur kan een leescommissie instellen, bestaande uit drie leden van de vereniging, die hun advies kenbaar maken aan het bestuur;
4. Welk stuk zal worden gespeeld wordt bepaald door de regisseur een .lid van de leescommissie en het bestuur;
5. De leescommissie wordt in kennis gesteld van de beslissing onder lid 4 genoemd.

WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 11
1. Een besluit tot wijziging van dit huishoudelijke reglement kan te allen tijde worden genomen in de algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld;
2.  De termijn voor oproeping is tenminste veertien dagen;
3.  Een besluit tot wijziging van het huishoudelijke reglement kan slechts worden genomen in een  algemene vergadering waar minimaal drie kwart van het aantal leden aanwezig is met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen;
4. Is het vereiste aantal leden in de in het vorige artikel bedoelde vergadering niet aanwezig, dan wordt binnen één maand opnieuw een vergadering bijeengeroepen, waarin dan het besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden en met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen;
5. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.

IN WERKING TREDING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 12
1. Dit huishoudelijke reglement treedt inwerking op de dag dat de nieuwe statuten in werking treden;
2. Tot die dag blijft het op 4 mei 1988 vastgestelde reglement zijn geldigheid behouden.


Dit huishoudelijke reglement behoort bij de op                                      vastgestelde statuten.
Het bestuur,

De voorzitter,                        De secretaresse,

Huishoudelijk reglement

1