Internet reglement Toneelgroep Vessem

Begrippenlijst: Afbeelding: foto of tekening

Bestand:

Tekstdocument, artikel, recentie, afbeelding.

Bestuur: bestuur TGV. NAW-gegevens: Naam adres woonplaats gegevens TGV: toneelgroep Vessem.

Site beheerder: een of meerdere personen die inhoud en vorm van de site bepalen.

Eindeverantwoordelijkheid voor de site ligt bij het bestuur van Toneelgroep Vessem.

(Web) site: verzameling op het internet gepubliceerde bestanden Doelstelling

 

Art. 1

Doel van de site is:

A: informeren van leden van TGV en belangstellenden over de activiteiten van TGV.

B: promotie van TGV naar collega verenigingen.

C: middel voor werving van nieuwe leden.

D: publicatie van artikelen, die raakvlakken hebben met TGV, uit de media

Art . 2

De doelstelling wordt bereikt door het plaatsen van teksten en foto’s van toneeluitvoeringen en andere door de TGV ondernomen activiteiten. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Art. 3

De website van TGV wordt geproduceerd en onderhouden onder verantwoording van het bestuur van TGV.

Art. 4

De site beheerder werkt binnen de door het bestuur vastgestelde kaders. Binnen deze kaders heeft beheerder creatieve en layout vrijheid.

Art. 5

Bij twijfel legt de beheerder een concept ter goedkeuring voor aan het bestuur voordat tot publicatie wordt overgegaan. Onder twijfel moet in deze worden verstaan; een bestand voldoet mogelijk niet aan de bij art. .. gestelde kaders.

Art. 6

Het bestuur is gerechtigd zonder opgaaf van reden bestanden te weigeren c.q. te (laten) verwijderen. Aansprakelijkheid

Art. 7

Het bestuur aanvaard geen aansprakelijkheid voor geleden schade tgv gepubliceerde bestanden. Kaders Art. 8 Teksten zijn geschreven door leden van de vereniging of boven het artikel staan bron en auteur vermeld.

Art. 9

Alle gepubliceerde bestanden voldoen aan algemeen geaccepteerde normen en waarden. Te weten geen scheldwoorden of ander beledigend taalgebruik. Geen provocerende compromitterende foto’s of foto’s die in conflict zijn met goede zeden.

Art. 10

Alle bestanden voldoen aan de in Nederland vigerende wetgeving. (o.a auteursrecht portretrecht) Goedkeuren en conformeren

Art. 11

Stemgerechtigde leden van TGV hebben zich in de algemene ledenvergadering van dd: 07 september 2009 voor dit reglement uitgesproken en conformeren zich aan de inhoud.

Art. 12

Nieuwe leden wordt bij aanmelding dit reglement ter hand gesteld.

Art. 13

Ouders van jeugdleden wordt bij aanmelden van hun kind dit document ter hand gesteld.

Art. 14

Goedgekeurd huishoudelijk reglement is, gedateerd met vergaderdatum (= datum notulen) van goedkeuring in algemene ledenvergadering, op de site geplaatst. Publicatie

Art. 15

Foto’s van uitvoeringen laten leden zien in een toneeldecor danwel foto’s gemaakt op activiteiten georganiseerd door TGV.

Art. 16

Onder de foto’s worden enkel de namen van de gespeelde rollen als onderschrift gebruikt.

Art. 17

Onder portretfoto’s staat enkel de naam van de gespeelde rol.

Art. 18

Teksten en artikelen gepubliceerd in de traditionele media zoals o.a. “Vaesheimer bode” en “Eindhovens Dagblad” worden integraal overgenomen onder vermelding van bron. Contact

Art. 19

Op de site worden geen NAW gegevens van personen danwel de vereniging gepubliceerd.

Art. 20

Het op de site gebruikte e-mail adres is niet herleidbaar naar een concreet adres in Vessem.

Art. 21

E-mails van en naar het contact adres worden geprint en twee jaar bewaard op het secretariaat van TGV. Bezwaar Art. 22

Leden die publicatie van foto’s niet op prijsstellen maken dit per e-mail danwel per brief bekend aan het bestuur. Het bestuur zal ontvangst van dit document per mail danwel per brief bevestigen

Art. 23

Er zijn drie vormen van bezwaar te weten:

a; volledig bezwaar; bezwaarmaker is op geen enkele foto op de site te zien

b; portret bezwaar; van bezwaarmaker zijn geen portretfoto te zien.

Bezwaarmaker heeft geen bezwaar tegen publicatie van scènes van toneeluitvoeringen of groepsfoto’s van activiteiten.

c: groepsbezwaar: bezwaarmaker is als persoon niet herkenbaar op scènes van toneeluitvoeringen en groepsfoto’s te zien.

Art. 24

Bezwaar op gepubliceerde bestanden gebeurt per e-mail of schriftelijk bij het bestuur. Beslissing om bezwaar toe dan wel af te wijzen is een bestuursbeslissing. Individuele bestuursleden zijn op deze beslissing niet aanspreekbaar. Art. 25

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van TGV. Vastgesteld: Vessem D.d.: Secretaris Toneelgroep Vessem Voorzitter Toneelgroep Vessem