CONCEPT (1508)

STATUTEN VASTGESTELD T.B.V. ‘TONEELGROEP VESSEM’ TE VESSEM

STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De vereniging is genaamd ‘Toneelgroep Vessem’ en is gevestigd te Vessem.
2. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

DOEL
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel ontspanning van de leden door het als amateur beoefenen van de toneelspeelkunst als vrije tijdsbeoefening;
2 De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het geven van toneeluitvoeringen;
b. het houden van repetities hiervoor;
c.  alle andere middelen, die voor dit doel bevorderlijk kunnen zijn.

DUUR VAN DE VERENIGING
Artikel 3
De vereniging is opgericht op 27 oktober 1961 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar

LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. De vereniging kent:
    a. leden;
b. jeugdleden;
c. ereleden.
2. Het (jeugd)lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke of mondelinge aanmelding bij een van de bestuursleden op de wijze zoals in het huishoudelijke reglement is bepaald. Bij niet toelating kan de algemene vergadering alsnog besluiten tot toelating;
3. Ereleden zijn zij die zich op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en de benoeming hebben aanvaard;
4. Waar in deze statuten of huishoudelijke reglement sprake is van lid of leden worden daaronder ook ereleden begrepen, tenzij anders is bepaald;

CONTRIBUTIE
Artikel 5
In het huishoudelijke reglement worden de bepalingen geregeld over het vaststellen van de contributie

BESTUUR
Artikel 7
1. Aan het hoofd van de vereniging staat een bestuur bestaande uit tenminste drie leden en ten hoogste vijf leden, dat door de leden in de algemene vergadering schriftelijk wordt gekozen met meerderheid van de stemmen;
2. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en, zo het bestuur uit vijf leden bestaat, twee leden. De functie van secretaris en penningmeester kan door een persoon worden bekleed. De bestuursleden moeten meerderjarig zijn;
3. Het bestuur is belast met de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
4. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht binnen twee maanden een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening van de open plaats(en) aan de orde komt;
5.  De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 8
1. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door een bindende voordracht;
2. De voorzitter wordt middels een schriftelijke stemming door de algemene vergadering in functie gekozen met meerderheid van stemmen. Het bestuur kiest uit haar midden een secretaris en een penningmeester en wijst de vice-voorzitter aan;
3. De bestuursleden treden om de drie jaar af volgens rooster. Het aftredende lid is terstond herkiesbaar. Tussentijds benoemde leden nemen op het rooster de plaats in van degene die hij/zij vervangen;
4. Het aftredende niet herkozen bestuurslid is verplicht alle onder zijn/haar berusting zijnde bescheiden aangaande de vereniging direct aan zijn/haar opvolger over te dragen;
5. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur  en ledenvergaderingenbestaat, 2angende het beroep is het lid geschorstke wijze benadeelt. t de statuten, huishoudelijk reglemenworden notulen gemaakt, die na goedkeuring door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend en bewaard;
6. Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten dient tenminste de meerderheid aanwezig te zijn;
7. De penningmeester is bevoegd te beschikken over banksaldi. Vanuit het bestuur wordt een medegemachtigde aangewezen;
8. Het bestuur is verplicht op zodanige wijze een administratie te voeren en gegevens tien jaren te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

DE VOORZITTER
Artikel 6
1. De voorzitter zorgt voor stipte naleving van de statuten en het huishoudelijke reglement. Hij leidt alle vergaderingen en stelt de agenda vast. Bij diens afwezigheid zal de vice-voorzitter hem vervangen of bij diens afwezigheid een der andere leden van het bestuur. De voorzitter heeft het recht discussies te sluiten wanneer naar zijn mening het te behandelen onderwerp voldoende is belicht;
2. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte;
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijkse bestuur. Het dagelijkse bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijkse bestuur deelt de besluiten ter bekrachtiging op de eerst volgende bestuursvergadering mede.

BE?INDIGING LIDMAATSCHAP
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het lid van de vereniging;
    Opzegging geschiedt door mondelinge of schriftelijke afmelding bij het      bestuur of een van haar leden. De contributie moet tot het einde van het     kalenderjaar worden voldaan.
c.  door opzegging door de vereniging;
    Opzegging geschiedt wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk     te zijn aangemaand zijn geldelijke verplichting niet heeft voldaan     (wanbetaling). De opzegging geschiedt schriftelijk met opgaaf van     redenen.
d. door ontzetting uit het lidmaatschap;
    Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur en kan alleen     worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,     huishoudelijke reglement of besluiten van de vereniging  handelt of de     vereniging op onredelijke wijze benadeelt. (wangedrag)
2. Het lid wordt ten spoedigste van het besluit, onder opgave van reden in     kennis gesteld;
3. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving bedoeld onder c en d van dit artikel kan het lid in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 8
De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte

VERGADERINGEN
Artikel 9
Jaarlijks wordt in februari de jaarvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering komen in ieder geval de volgende zaken aan de orde:
a de notulen van de vorig gehouden algemene vergadering;
b. het jaarverslag van het bestuur;
c. het financiële jaarverslag van de penningmeester;
d. verslag kascommissie;
e. vaststelling van de contributie;
f.  vaststelling van de begroting;
g. benoeming  leden kascontrolecommissie.
h. benoeming bestuursleden;
i.  rondvraag
                                                
Artikel 10
1. Toegang tot de jaarvergadering en algemene vergaderingen hebben de niet geschorste leden evenals degenen die door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd;
2. Tijdens de algemene vergaderingen worden de voorstellen behandeld, welke door het bestuur zijn gedaan of door tenminste door vijf leden van de vereniging uiterlijk 1 dag voor de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend;
3. Algemene vergaderingen worden gehouden zo vaak het bestuur dat nodig oordeelt;
4. Algemene vergaderingen moeten worden gehouden, indien tenminste eenderde van het totale aantal leden dat schriftelijk bij het bestuur heeft verzocht, onder opgave van het/de te behandelen onderwerp(en). Deze vergadering zal binnen een maand na het binnenkomen van het verzoek worden gehouden. Bij gebreke hiervan zijn de verzoekers bevoegd om een vergadering bijeen te roepen ter behandeling van uitsluitend het/de onderwerp(en), zoals dit/deze in het verzoek staat/staan vermeld.

Artikel 11
1. De leden van de vereniging worden tot alle algemene vergaderingen door het bestuur schriftelijk veertien dagen voor de vergaderdag opgeroepen en hebben een stem;
2. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter of door een der andere leden van het bestuur;
3. Van het verhandelde van alle vergaderingen worden door de secretaris(esse) van het bestuur notulen gehouden;
4. Alle besluiten worden gehouden bij meerderheid van stemmen, tenzij anders is bepaald, verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige leden van de vereniging;
5. Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongetekende briefjes;
6. Blanco stemmen en getekende briefje worden als van onwaarde beschouwd;
7. Wordt bij verkiezing van personen de meerderheid van stemmen bij de eerste stemming niet verkregen, dan vindt een twee stemming plaats. Wordt dan wederom geen meerderheid verkregen, dan wordt gestemd tussen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben en is hij/zij gekozen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht;
8. Bij staken van stemmen over zaken dan wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

CONTRIBUTIE
Artikel 12
De leden betalen maandelijks een bedrag aan contributie. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op de jaarvergadering.

GELDMIDDELEN
Artikel 13
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
recettes van uitvoeringen;
subsidies;
contributies en vrijwillige bijdragen;
schenkingen, legaten en andere baten.

REGISSEUR
Artikel 14
De regisseur wordt door het bestuur benoemd.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 15
1. Het huishoudelijke reglement wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de algemene vergadering;
2. Het huishoudelijke reglement regelt alles, wat voor een juiste uitvoering van deze statuten nodig wordt geacht;
3. Het huishoudelijke reglement mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de wet en deze statuten.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 16
1. Een besluit tot wijziging van deze statuten kan te allen tijde worden genomen in de algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld;
2.  De termijn voor oproeping is tenminste veertien dagen;
3.  Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen in een  algemene vergadering waar minimaal drie kwart van het aantal leden aanwezig is met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen;
4. Is het vereiste aantal leden in de in het vorige artikel bedoelde vergadering niet aanwezig, dan wordt binnen één maand opnieuw een vergadering bijeengeroepen, waarin dan het besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden en met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen;
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking  dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan aan de leden;
6. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte tot statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de statutenwijziging luiden neer te leggen bij de Kamer van Koophandel.

ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE VERENIGING
Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel 17 leden  1, 2, 3 en 4  is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging;
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging;
3. Van een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt een notariële akte opgemaakt;
4. De vereffening der zaken van de aldus ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur. Het bestuur is verplicht om voorstellen te doen over de aanzuivering van een eventueel negatief saldo, hetzij aanwending van een eventueel batig saldo. De vereniging beslist hieromtrent.

Artikel 18
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.

Artikel 19
1. Deze statuten zijn vastgesteld in de algemene vergadering van……….

2. Met ingang van de datum waarop deze statuten in werking treden vervallen de statuten vastgesteld in de algemene vergadering van 4 mei 1988.
Het bestuur,
De voorzitter,                             De secretaresse,


1